نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
اتاق تميز دكتر وحيد احمدی 4904 بلوک 6 طبقه 1
پردازش سيگنال دكتر لطفی زاد 4329 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 660
سيستم‌های الكترونيك دكتر كبير 4328 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 659
نانو اپتو الکترونیک دكتر وحيد احمدی 3955 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 657
مدل‌سازی و شبيه‌سازی ادوات دكتر مروج 4338 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 658
ميكرو الكترونيك دكتر نبوی 3506 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 656