نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
سيستم‌های تشخيص/ پيشگيری از نفوذ دكتر جليلی 4326 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 652
پردازش موازی (تصویر) دكتر مقدم 4327 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 651
یادگیری نمادی ماشین دكتر جليلی 4330 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 654
نرم‌افزارهای حساس به ایمنی دكتر جليلی 3521 بلوک 6 طبقه 5 اتاق 653