نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
اتوماسیون‌ صنعتی و ابزار دقیق دکتر حمیدرضا مؤمنی محمدرضا ابراهیمی 3509 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 38
سیستم‌های کنترل پیشرفته دکتر سجاد ازگلی حسن ذوالفقاری 4336 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 36
سیستم‌های کنترل هوشمند دکتر وحید جوهری‌مجد محمدرضا ابراهیمی 4337 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 37
کنترل و شبکه‌های ارتباطی دکتر محمد تقی حمیدی‌ بهشتی محمدرضا ابراهيمی 4335 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 34
سیستم‌ها، علوم‌زیستی و مهندسی کنترل دکتر مهدی سجودی 4336 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 36