متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سیما رحمانی - مهندسی پلیمريزاسيون

خلاصه خبر: بررسی پراکنش نانوذرات گرافن اکساید پیونده خورده با کیتوسان در محیط سیمانی

عنوان رساله:  بررسی پراکنش نانوذرات گرافن اکساید پیونده خورده با کیتوسان در محیط سیمانی
 

 • ارائه  کننده: سیما رحمانی
   
 •   استاد راهنما: دکتر علیرضا شریف
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمد رضا مقبلی – دانشگاه علم و صنعت ایران
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر احمد رضا بهرامیان
   
 •   استاد مشاور: دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم – دانشگاه علم و صنعت ایران
   
 • مکان: دانشکده فنی و مهندسی کلاس P4 -
   
 •   تاریخ: 1396/06/21
   
 •  ساعت: 11:00

 چکیده

در این تحقیق، پراکنش گرافن اکساید خالص و گرافن اکساید پیوندخورده با کیتوسان در محلول قلیایی الکترولیتی سیمانی مورد مطالعه قرار گرفت. فرایند پیوندخوردگی گرافن اکساید در حضور درصد¬های وزنی مختلفی از کیتوسان (۲، ۵، ۷، ۱۰، ۲۵، ۳۵، ۵۰ و ۶۰) و از طریق واکنش آمیدی بین گروه‌های کربوکسیلیک اسید، در لبه‌های نانوصفحات گرافن اکساید، با گروه‌های آمینی کیتوسان صورت گرفت. نمونه به‌دست آمده به وسیله‌ی آزمون‌های FTIR، XRD ، UV-visible و TGA مورد شناسایی قرار گرفت. سپس، نانو ذرات گرافن اکساید خالص و پیوند‌خورده با کیتوسان در محلول قلیایی الکترولیتی سیمانی پخش شدند. نتایج به دست آمده از آزمون¬های مشاهدات چشمی، UV-visible و پتانسیل زتا نشان داد که نمونه گرافن اکسایدی پیوند خورده در حضور ۵ درصد وزنی از کیتوسان (۵ GO-Cs) از بیشترین میزان پراکندگی در محیط سیمانی برخوردار بود. این امر، به برهم‌کنش‌های موثر با محیط سیمانی از طریق ممانعت فضایی، تنظیم دافعه‌ی الکترواستاتیکی صفحات گرافن اکساید و به دام انداختن ترجیحی یون‌های کلسیم مجاور، در درصد کیتوسان پیوند خورده بهینه، نسبت داده شد. در مرحله بعد، کارایی ملات سیمانی فاقد نانوذره، حاوی گرافن اکساید و گرافن اکساید اصلاح شده، از طریق آزمون‌های میز جریان و مینی- اسلامپ مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، حضور نانو ذرات اصلاح شده تاثیرات منفی بسیار کمتری، در مقایسه با گرافن اکساید اولیه، بر روان بودن و جریان¬پذیری ملات سیمانی، به عنوان یکی از مهم¬ترین ویژگی¬های ملات، داشت. همچنین، استحکام فشاری و خمشی نمونه‌های سیمانی اندازه‌گیری شد. نمونه حاوی گرافن اکساید پیوند خورده با کیتوسان، بهبود استحکام فشاری به میزان ٪ ۲۵ و ٪ ۲۲، به ترتیب در آزمون¬های ۷ روزه و ۲۸ روزه نسبت به نمونه فاقد نانو ذره، نشان داد. نهایتا، استحکام خمشی نمونه حاوی نانو ذره اصلاح شده نسبت به نمونه فاقد نانو ذره، از افزایشی برابر با ٪ ۶ و ٪ ۱۴، به ترتیب در آزمون¬های ۷ روزه و ۲۸ روزه، برخوردار بود.

 کلمات کلیدی

گرافن اکساید، گرافن اکساید پیوند‌خورده با کیتوسان ، پراکنش، محیط قلیایی الکترولیتی.

 

 

22 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 764