متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: مریم ایجادی - گروه مهندسی بیوتکنولوژی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله: مریم ایجادی

 • عنوان: ارزیابی خواص و رفتار رئولوژیکی پلیمر زیستی تولید شده توسط سویه ی بومی به منظور کاربرد در ازدیاد برداشت میکروبی نفت
 • ارائه‌کننده: مریم ایجادی
 • استاد راهنما: دکتر سید محمد موسوی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر محسن نصرتی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمد رضا صعودی (دانشگاه الزهرا)
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی (دانشگاه صنعتی شریف)
 • استاد مشاور اول: دکتر سید عباس شجاع الساداتی
 • استاد مشاور دوم: دکتر آرزو جعفری
 • مکان: دانشکده فنی مهندسی، اتاق P4
 • تاریخ: دوشنبه 11/4/1397
 • ساعت: 9:00

چکیدهتا کنون تعداد زیادی از باکتری¬ها و پلیمرهای زیستی تولید شده توسط آن¬ها، شناسایی شده است. این مطالعات، برای جداسازی باکتری¬های تولید کننده¬ی پلیمرهای زیستی و بررسی کاربردها و ویژگی¬های آن¬ها ادامه دارد. پژوهش پیش رو، از چهار مرحله¬ی اصلی بهینه¬سازی، تولید محصول پلیمری برون سلولی، خالص سازی و شناسایی پلی¬گلوتامیک اسید، ارزیابی خواص محصول به دست آمده و بررسی کاربردهای آن تشکیل شده است. در مرحله اول، باکتری منتخب Bacillus sp. Strain M2 (از بین چند باکتری از نوع باسیلوس) که با هدف تولید پلیمر برون سلولی از نمونه¬ی نفتی جدا شده بودند، گزینش شد. پس از شناسایی اولیه¬ی باکتری منتخب به روش تعیین توالی16s rRNA، برای بررسی عوامل موثر بر تولید محصول برون سلولی، منابع کربنی، نیتروژنی، عناصر کم¬مقدار و شرایط کشت مانند pHو زمان استخراج محصول، انتخاب و با طراحی آزمایش بررسی شدند. مهم¬ترین نتایج این قسمت از پژوهش، تشخیص انتهای روز سوم به عنوان زمان مناسب استخراج محصول و شناسایی اولیه¬ی پلیمر زیستی پلی¬گلوتامیک اسید با استفاده از آنالیز HPLC، در محصول برون سلولی است. بر اساس نتایج به دست آمده از این بخش از مطالعات، محیط کشت اختصاصی برای تولید پلی¬گلوتامیک اسید (سدیم گلوتامات و گلوکز هر کدام با غلظت 20 گرم بر لیتر به همراه سایر اجزا) طراحی شد. مرحله دوم با هدف تکمیل و تایید فرایند شناسایی پلیمر پلی¬گلوتامیک اسید انجام شد. با حذف پلی¬ساکاریدها و پروتئین¬ها به ترتیب با هضم اسیدی و شیمیایی، جداسازی پلی گلوتامیک اسید از مخلوط پلی¬پپتیدهای باقیمانده با روش کروماتوگرافی تبادل آنیون با بازده تقریبی 50 درصدی انجام شد. مرحله¬ی سوم عبارت است از ارزیابی خواص محصول برون سلولی، مانند جرم مولکولی متوسط (106 گرم بر مول)، تعیین توزیع اندازه ذرات پلیمری در محلول پلیمری (200 نانومتر)، خواص حرارتی، خواص ضد باکتریایی (یک درصد وزنی از محصول برون سلولی برای باکتری¬های کاهنده سولفور)، تعیین رفتار رئولوژیکی (شبه پلاستیک) و اندازه-گیری تغییرات مدول¬های ذخیره و اتلاف محلول پلیمری و مقایسه برخی از این خواص با خواص نمونه¬ی خالص شده¬ی تجاری پلیمر پلی¬گلوتامیک اسید. هیدروژل طراحی شده در این پژوهش، قدرت تورم (در شرایط آب شور و دمای 40 درجه سلسیوس) تا 5 برابر وزن اولیه خود را دارا است. همچنین خواص مکانیکی هیدروژل پلی¬گلوتامیک اسید، در مقایسه با هیدروژل¬های پلی اکریل آمید (که ساختار مشابه پلی¬گلوتامیک اسید دارد) ارتقا یافت.
کلمات کلیدی Bacillus sp. Strain M2، پلی گلوتامیک اسید، کروماتوگرافی تبادل آنیون، هیدروژل، رفتار رئولوژیکی

11 تیر 1397 / تعداد نمایش : 604