حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


ناصر خاجی
معاون پژوهشی


مسعود سلطانی محمدی
معاون آموزشی


امیررضا ممدوحی

مدیران گروه‌ها


سازه‌های هیدرولیکی


روزبه پناهی
مهندسی زلزله


عباسعلی تسنیمی
مهندسی سازه


شریف شاه بیك
مهندسي آب


مهدی شفیعی فر
سازه‌های دریایی


مهدی شفیعی فر
برنامه‌ریزی حمل و نقل


محمود صفارزاده
راه و ترابری


امیر كاووسی
خاک و پی


علی كمك پناه
مهندسی محيط زيست


نادر مختارانی