فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 25
فرم شماره 1: درخواست تمدید تحصیلی اول (چهار و نیم ماه) کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 35
فرم شماره 2: درخواست تمدید تحصیلی دوم (یک و نیم ماه) کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 8
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 27
فرم شماره 2: فرم صورتجلسه ارائه سمینار مشترک 26
فرم شماره 3: فرم  درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مشترک 19
فرم شماره 4: فرم گزارش وضعیت تحصیلی مشترک 15
فرم شماره 5: فرم تقاضای میهمان دانشجو در سایر دانشگاه‌ها مشترک 4
فرم شماره 6: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 9
فرم شماره 7: برگه تسویه حساب دانشجویان 2 برگی مشترک 25
فرم شماره 8: برگه تسویه حساب دانشجویان مهمان نیمسالی مشترک 1
فرم شماره 9: درخواست انصراف مشترک 8
فرم شماره 10: درخواست دانشجو در خصوص عدم انتخاب واحد مشترک 4
فرم شماره 11: درخواست مرخصی تحصیلیدفاع از صلاحیت مدرسی مشترک 6
فرم شماره 12: طرح در کمیسیون شماره 1 مشترک 18
فرم شماره 13: طرح در کمیسیون شماره 2 مشترک 13
فرم شماره 14: طرح در کمیسیون شماره 3 - تعهد مالی مشترک 13فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم پروپزال دکتری دکتری 120
فرم شماره 1: فرم‌های هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه  کارشناسی‌ارشد و دکتری مشترک 110
فرم شماره 2: فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع مشترک 62
فرم شماره 3: فرم درخواست ارائه سمینار شش ماهه مشترک 99
فرم شماره 4: فرم تأیید قابل دفاع بودن پایان‌نامه مشترک 127
فرم شماره 5: فرم گزارش 3 ماهه مشترک 139
فرم شماره 6: فرم چکیده مشترک 60
فرم شماره 7: فرم عناوین پیشنهادی پایان‌نامه مشترک 101
فرم شماره 8: فرم پروپزال ادبیات و نمایشی مشترک 29
فرم شماره 9: فرم پروپزال کارگردانی و بازیگری مشترک 26
فرم شماره 10: فرم پروپزال گروه‌های شهرسازی مشترک 47
فرم شماره 11: فرم پروپزال نقاشی مشترک 23
فرم شماره 12: فرم پروپزال معماری فنی و منظر مشترک 37
فرم شماره 13: فرم پروپزال گرافیک مشترک 25
فرم شماره 14: فرم پروپزال انیمیشن و سینما مشترک 30
فرم شماره 15: فرم پروپزال مدیریت پروژه مشترک 19
فرم شماره 16: فرم پروپزال پژوهش هنر مشترک 62
فرم شماره 17: فرم پروپزال هنر اسلامی مشترک 34
فرم شماره 18: خلاصه شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه / رساله مشترک 187