فرم‌ها


 
 • فرم خلاصه اطلاعات طرحها و پروژه های پژوهشكده

در انتها ی هر ماه بطور روتين و يا در صورت نياز رئيس مركز تهيه و تكميل ، تاييد جهت اطلاع به رئيس پژوهشكده، تحويل و پس از رويت بايگانی مي گردد.

 • فرم جلسات طرحها و پروژه های پژوهشكده

در زمان تشكيل شورای پژوهشی و در صورت برگزاری جلسات ی از سوی مركز نزد كارفرما يا كارفرما در مركز تكميل ، تاييد و مبنا ی عمليات و اقدامات بعدی قرار گرفته و بايگانی مي شود. برای هر طرح يا پروژه فرم جلسات خاصی تهيه و در پرونده مربوطه جهت بهره برداری آت ی ضميمه می گردد.

 • فرم خلاصه مكاتبات طرحها و پروژه های پژوهشكده

بطور روتين براي هر طرح يا پروژه تهيه و در پرونده ضميمه مي گردد تا جهت بهره برداری آتی از آنها استفاده بعمل آيد.

 • فرم وضعيت طرحها و پروژه های پژوهشكده

بطور مستمر و با دريافت اطلاعات ی جديد از تغيير وضعيت طرحها و پروژه ها تكميل مي گردد و بطور ماهانه گزارش آن در انتهای هر ماه به اطلاع رئيس مركز رسانده مي شود و پس از رويت بايگانی می شود.

 • فرم نمودار زمانی طرحها و پروژه های پژوهشكده

برا ی هر طرح يا پروژه پس از عقد قرارداد تدارك ديده شده و طی دوره عمر طرح يا پروژه بطور مستمر تكميل تر می گردد و در انتها ی هر ماه گزارشی از تاخير زمانی يا پيشرفت فيزيكیبرای رئيس مركز تهيه می شود.

 • فرم اقدامات ارجاعی

اين فرم كليه موضوعات ارجاعی به معاونت پژوهشی از جمله درخواست مذاكرات يا تهيه پوروپوزال ، برگزاری جلسات عادی ، برگزاری جلسات رفع اشكالات طرحها و پروژه ها ، شكايات و نارضايتهای مشتريان از طرحها و پروژه های در حال اجرا می گيرد. در صورت تاخير در جواب و يا عدم رسيدگی به موضوع ارجاعی در موعد مقرر يا با كيفيتی غير منطبق با موارد مورد نظر اقدامات و رسيدگي بعدی به اجرا درمی آيد.

 • فرم نظرسنجی مشتريان

اين فرم در انتهای اجرای هر طرح يا پروژه و يا در زمان فسخ و يا توقف طرح يا پروژه تكميل می گردد تا ارزيابی كلان طرح يا پروژه را ميسر نمايد و پس از تهيه و تكميل و تاييد در سيستم بايگانی گردد.

bullet فرمهای مرتبط با چرخه دمينگ

طرح ريزی

 • فرم خلاصه مكاتبات طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم نمودار زمانی طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • قرارداد طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم جلسات طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم مشخصات همكاران طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم خلاصه اطلاعات طرحها و پروژه های پژوهشكده

نظارت بر اجرا و اقدامات اصلاحی

 • فرم خلاصه اطلاعات طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم خلاصه مكاتبات طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • خلاصه اطلاعات دريافت ی طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • قرارداد طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم جلسات طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم وضعيت طرحها و پروژه های پژوهشكده
 • فرم نمودار زمان ی طرحها و پروژه ها ی پژوهشكده
 • فرم اقدامات ارجاعی
 • فرم نظرسنجی از مشتريان