اساسنامه


 

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقا علم و رشد کمی و کیفی نیروهای متخصص و توسعه امور آموزشی و پژوهشی و تحقق جمهوری اسلامی، انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده 2: انجمن نهادی غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، فنی، فرهنگی، هنری، ورزشی و... فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت اداری شخصیت حقوقی است و دبیر آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.
ماده 3: مرکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن دانش آموختگان می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم –وظایف و فعالیت‌ها:

ماده 5: به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
1-5- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی و فرهنگی و هنری و ورزشی و صنفی در بین اعضاء.
2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، هنری، صنفی و... در زمینه تحقق اهداف مذکور در ماده 1.
3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از دانش‌آموختگان برتر و انعکاس فعالیتها آنان.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فرهنگی.
5-5- تشکیل گردهماییهای علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
6-5- انتشار کتب و نشریات.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

ماده 6: کلیه دانش‌آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که واجد شرایط ماده 12 آیین‌نامه دانش‌آموختگان باشند، می‌توانند متقاضی عضویت در انجمن باشند.
ماده 7: هر یک از اعضا مبلغی که میزان آن در مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت سالانه پرداخت خواهد کرد.
*تبصره: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
3-8- از دست دادن شرایط عضویت
تبصره: تائید خاتمه عضویت با شورای مرکزی است.

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:
الف: مجمع عمومی ب: شورای مرکزی ج: دبیر انجمن د: بازرسان
الف: مجمع عمومی
ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضا به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
2-10- در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت.
3-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت شورای مرکزی و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء تشکیل می‌شود.
شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می‌باشد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی معتبر است.
تبصره: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضا برسد.
ماده 11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:
1-11- تصویب خط مشی انجمن
2-11- انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان
3-11- بررسی و تصویب پیشنهادی شورای مرکزی و بازرسان
4-11- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
5-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
6-11- عزل هیات اجرائی
7-11- تصویب انحلال انجمن
تبصره 1: هیات رئیسه‌ای مرکب از رئیس، منشی و دو ناظر مجامع عمومی را اداره می‌کنند.
تبصره 2: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره 3: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات دبیر، شورای مرکزی و بازرس نامزد کرده‌اند.
تبصره 4: مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیی در مواد بندهای 5-11، 6-11 و 7-11 تشکیل می‌شود.
ب- شورای مرکزی
ماده 12: شورای مرکزی انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد و هر 2 سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای انجمن انتخاب می‌شوند.
1-12 عضویت در شورای مرکزی و دیگر ارکان انجمن افتخاری است
2-12- شورای مرکزی حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌کند.
4-12- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبیر و یک نفر از دو نفر اعضای معرفی شده هیات اجرایی همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای دبیر انجمن یا قائم مقام وی که از طرف دبیر پیشنهاد و به تایید هیات اجرایی می‌رسد، معتبر است.
5-12 هیات اجرایی موظف است حداقل دو ماه یکبار جلسه خود را تشکیل دهد.
6-12- جلسات هیات اجرایی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
7-12- حضور کلیه اعضای هیات اجرایی در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذرموجه به تشخیص هیات اجرایی تا سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
8-12- در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات اجرایی، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
9-12 شرکت بازرسان در جلسات هیات اجرایی بدون داشتن حق رای مجاز است.
10-12- هیات اجرایی موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت اجرایی جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های دانش آموختگان ارسال نماید.
تبصره: هیات اجرایی پیشین تا تایید هیات اجرایی جدید از سوی کمیسیون انجمنهای دانش‌آموختگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده 13: هیات اجرایی نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشکیل گروههای مذکور در ماده 2 و تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
3-13- حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول انجمن
4-13- تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی
5-13- تهیه گزارش‌ سالیانه و تنظیم تراز مالی برای طرح در مجمع عمومی
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع داخلی و خارجی.
8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی
10-13- اهدای بورسهای تحقیقات و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
12-13- ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمنهای دانش آموختگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ج- دبیر
ماده 14- دبیر از بین اعضای شورای مرکزی و با رای مخفی دو سوم آنان انتخاب می‌شود و مادامی که شورای مرکزی تغییر نکرده است، انتخاب دبیر به قوت خود باقی است.
ماده 15: وظایف دبیر به شرح زیر است:
1-15- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی
2-15- انجام دادن کلیه امور اداری انجمن و مکاتبات طبق اساسنامه و تصمیمات شورای مرکزی
3-15- برنامه‌ریزی تشکیل جلسات شورای مرکزی و تنظیم مذاکرات مجمع عمومی و شورای مرکزی
4-15- مسئولیت ارتباط با کمیسیون انجمنهای دانش‌آموختگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
د- بازرسان
ماده 16: مجمع عمومی عادی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌کند.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 17: وظایف بازرسان به شرح زیر است:
1-17- بررسی اسناد و دفترهای مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-17- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-17- گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی شورای مرکزی برای بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم –گروه‌های علمی و کمیته‌های انجمن

ماده 18: انجمن می‌تواند گروهها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی شورای مرکزی تعیین می‌شود به فعالیت بپردازند.
1) گروههای تخصصی
2) کمیته آموزش و پژوهش
3) کمیته انتشارات
4) کمیته آمار و اطلاعات
5) کمیته پذیرش و روابط عمومی
6) کمیته گردهماییهای علمی
7) کمیته فرهنگی
8) کمیته ورزشی
9) کمیته اجرایی
1-18- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل‌ گروهها و کمیته‌ها با شورای مرکزی انجمن است.

فصل ششم –بودجه و مواد متفرقه

ماده 19- منابع مالی انجمن عبارتند از:
1-19- حق عضویت اعضا
2-19- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
3-19- دریافت هدایا و کمکها
ماده 20- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفترهای قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای دانش‌آموختگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود.
ماده 21- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن‌ نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
ماده 22- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.
ماده 23- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای دانش‌آموختگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.
ماده 24- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی و دخالت در امور مدیریتی دانشگاه را ندارند.
ماده 25- در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها، کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از موسسه‌های آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده 26- این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 26 ماده و 10 تبصره در جلسه مورخ 21/11/1377 هیات موسس انجمن به تصویب رسید.