افراد


 
نام و نام خانوادگی سمت داخلی
دکتر بیژن هاشمی رییس پردیس دانشگاهی 11
دکتر ضابطیان طرقی سرپرست امور آموزشی و پژوهشی 17
میلاد بیانی مسئول دفتر ریاست 12
علی اسفندیاری کارشناس واحد آموزش 16,18
طاهره باباکردی کارشناس امور آموزشی و پژوهشی 15
سعید قهرمانی همکار امور عمومی و پشتیبانی 14

تلفکس: 88976781 (6 خط) تلفن گویا