تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان 19-1 تیرماه 25آبان ماه تا 13 آذرماه
انتخاب واحد 2-6 شهریور دکتری / 4-6 شهریور ارشد 14-18 دی دکتری / 16-18 دی ارشد
شروع کلاس‌ها 30شهریورماه 19 بهمن ماه
حذف و تعویض دروس 15-14 مهرماه 5-4 اسفندماه
پایان کلاس‌ها 18 دی ماه 21خرداد ماه
ارزشیابی دروس 30 آذرماه تا 11 دی ماه 21-3 خردادماه
امتحانات دروس مدرسی 26-21 دی ماه 29-24 خرداد ماه
امتحانات دروس تخصصيی 28 دی ماه تا 10 بهمن ماه 31 خردادماه تا 12 تیرماه
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 21 دی ماه تا 17 بهمن ماه 24خردادماه تا19 تیرماه
مهلت اعتراض دانشجویان 22-18 بهمن ماه 24-20 تیرماه
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 28-23 بهمن ماه 30-25 تیرماه