کنترل


 

bullet معرفی

زمینه‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی گروه كنترل دانشكده برق و كامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر اغلب زمینه‌های نظری و كاربردی مهندسی كنترل را پوشش می‌دهد.
به‌عنوان نمونه در حال حاضر این گروه در زمینه‌های نظری كنترل مقاوم، كنترل غیرخطی، كنترل تطبیقی، شناسایی سیستم‌ها، سیستم‌های هوشمند و ... فعال است. ازنظر كاربردی در حال حاضر پروژه‌های دانشجویان در زمینه‌های سیستم‌های صنعتی و اتوماسیون، شبكه‌های ارتباطی، رباتیك، سامانه‌های زیستی و برخی دیگر از كاربردها انجام‌شده و در حال انجام است. به بیان جزئی‌تر می‌توان از زمینه‌های زیر به عنوان علایق خاص پژوهشی در این گروه نام برد:


نام عضو هیأت علمی مرتبه علمی زمینه‌های تحقیقاتی
دکتر حمیدرضا مومنی دانشيار كنترل تطبيقی، كنترل مقاوم، شناسايی سيستم‌ها، اتوماسيون، ابزار دقيق، سيستم‌های مرتبه كسری
دكتر محمد تقی حميدی بهشتی دانشيار كنترل سيستم‌های آشفته تكين، كنترل شبکه‌های ارتباطی و رايانه‌ای
دكتر وحيد جوهری‌مجد دانشيار كنترل هوشمند، كنترل مشاركتی، رباتيک، كنترل مقاوم، سامانه‌های يادگيری چند عامله
دكتر سجاد ازگلی استاديار كنترل غير خطی، كنترل مقاوم، سامانه‌های زيستی، مکاترونيک و رباتيك، شبكه‌های پيچيده
دكتر مهدی سجودی استاديار بهينه سازی محدب، شناسايی سيستم، سامانه‌های زيستی، كنترل مقاوم، نامساوی‌های ماتريس خطی، كنترل فرآيند، مدل‌سازی و كنترل بيماری‌ها
دكتر امين رمضانی استاديار كنترل پیش بین ، سییستم‌های عیب‌یابی و کنترل تحمل پذیر عیب فرآيند، كنترل سيستم‌های هایبرید، كنترل سیستم‌های تصادفی

این گروه در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری دانشجو می‌پذیرد و مجهز به آزمایشگاه‌های «اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق»، «كنترل و شبكه‌های ارتباطی»، «سیستم‌های كنترل هوشمند»، «سیستم‌های كنترل پیشرفته» و «سیستم‌ها، علوم زیستی و کنترل» ، «آزمایشگاه امنیت شبکه های صنعتی و اینترنت اشیا» میباشد.