الکترونیک


 

گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس یکی از گروه های مطرح کشور در حوزه سیستمها ، مدارها و افزاره های الکترونیک است. این گروه در ایجاد محیط علمی پر نشاط برای دانشجویان و تربیت مدرسین و پژوهشگران کارآمد برای دانشگاهها و صنایع کشور بسیار موفق عمل کرده است.