آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
نانوحسگرها و آشکارسازها سارا درباری كوزكنان ... بلوک 6، طبقه -1 4995
اتاق تمیز وحید احمدی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه -1 4905-7
پردازش سیگنالهای دیجیتال ابومسلم جان نثاری ... بلوک 6 طبقه 8 اتاق 1 4329
سیستم های الکترونیک احسان اله كبیر آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 59/6 4328
مدل سازی و شبیه سازی ادوات محمدكاظم مروج فرشی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 58/6 4338
موج میلیمتری و تراهرتز عبدالرضا نبوی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه -1 4996
میکروالکترونیک عبدالرضا نبوی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 56/6 3506
نانواپتوالکترونیک وحید احمدی آذر خزاعی پور دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبقه پنجم اتاق 57/6 3955