آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات محمدحسن قاسمیان یزدی ... بلوک 4 طبقه 6 اتاق 42 4330
سیستم های مخابراتی پائیز عزمی مدیر داخلی (مسلم فروزش) بلوک6 طبقه 4 اتاق 46 4332
مایکروویو كیوان فرورقی ... بلوک 6 طبقه 4 اتاق 43-6 3523
مخابرات ماهوارهای زهرا اطلس باف ... بلوک 6 طبقه 4 اتاق 45-6
نوآوری سامانه های ارتباطی سیار حمید سعیدی ... بلوک 6 طبقه 1 1112651