امین رمضانی
استادیار
  • دکتری: مهندسی برق - کنترل
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی برق - کنترل
  • کارشناسی: مهندسی برق - الکترونیک
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه کنترل