سعید سعیدی
استادیار
  • دکتری: مهندسی برق - الکترونیک
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی برق
  • کارشناسی: مهندسی برق
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه الکترونیک