مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی


 

نقش راه‌ها به عنوان شريان‌های حياتی و سرمايه‌های ملی کشور و حفظ اصولی آن‌ها برای برقراری عبور و مرور بار و مسافر، در اقتصاد کشور از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. تا کنون واحدهای دانشگاهی و نهادهای وابسته به بخش راه و فرودگاه به طور پراکنده به اين مقوله پرداخته‌اند. لذا مرکز تحقيقات مديريت تعمير و نگهداری روسازی راه به منظور انسجام بخشيدن به فعاليت‌های تحقيقاتی در زمينه راه و فرودگاه و نيز تحقق بخشی از وظايف پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس با همکاری وزارت راه و ترابری و اين دانشگاه تأسيس گرديد. اميد است با به‌کارگيری هيأت علمی متخصص ذيربط و بهره‌گيری از آزمايشگاه‌های مجهز، با اتکال به خداوند متعال گام‌های مثبت و موثری برداشته شود.