علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه


 

با توجه به گسترش کاربردهای علوم کامپیو تر در جنبه های گونا گون علمی ،صنعتی و اداری ضرورت تربیت افراد متخصص در همه سطوح آموزش عالی وجود دارد. بر این اساس رشته علوم کامپیوتر در سال 1387 در دانشکده علوم ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس گردید و در همان سال در گرایش نظریه محاسبه اقدام به پذیرش دانشجو نمود. درگروه علوم کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن آگاهی از نظریه علوم کامپیوتر در شاخه ای از علوم کامپیوتر تخصص فزاینده‌ای می یابند.
دانش آموختگان این رشته قابلیت‌های لازم راخواهند داشت تا به تعلیم در شاخه‌های متناظر در دوره کارشناسی بپردازند، یا در سطح بالاتر از کارشناسی قادر به کاربرد علوم کامپیوتر در بخش های متنوع سازمانی ،صنعتی ،اجتماعی و اداری باشند،یا به ادامه تحصیل در مقطع دکتری به پردازند. در حال حاضر 15 دانشجو در گرایش نظریه محاسبه شاغل به تحصیل می‌باشند و دو نفر نیز از پایان‌نامه خود دفاع کرده است.