فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 38
فرم شماره 2: کاربرگ ارزیابی سمینار یک دکتری 18
فرم شماره 3: کاربرگ ارزیابی سمینار دو دکتری 13
فرم شماره 4: طراحی سوالات آزمون دوره دکتری دکتری 13
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه ­کاری پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد کارشناسی ارشد 140
فرم شماره 1:کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ ارشد و دکتری مشترک 105
فرم شماره 3: کاربرگ درخواست مشترک 49
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 51
فرم شماره 5: کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 9
فرم شماره 6: کاربرگ درخواست انصراف دائم از تحصیل مشترک 17
فرم شماره 8: طرح درس مشترک 20
فرم شماره 9: کاربرگ مرخصی پیش از زایمان مشترک 7
فرم شماره 10: درخواست تمدید تحصیلی اول و دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 49
فرم شماره 11: کمیسیون موارد خاص مشترک 40فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 23:شیوه نامه نگارش و تدوین پایان نامه /رساله دانشجویی مشترک 42
فرم شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 5
فرم شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 100
فرم شماره 3: کاربرگ دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 103
فرم شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 56
فرم شماره 5: کاربرگ صورت جلسه ارائه سمینار شش ماهه دوره دکتری دکتری 69
فرم شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 90
فرم شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 107
فرم شماره 8: کاربرگ صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 182
فرم شماره21:طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 223
فرم شماره 9: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­ نامه/ رساله مشترک 52
فرم شماره 10: کاربرگ تغییرعنوان پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد/ رساله دکتری مشترک 66
فرم شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 23
فرم شماره 13: کاربرگ مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 17
فرم شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 119
فرم شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 231
فرم شماره 16: فرم صورتجلسه مشترک 65
فرم شماره 17: فرم قرارداد مشترک 30
فرم شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 164
فرم شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 115
فرم شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 295
فرم شماره 22:تقاضاي تعيين/ حذف استاد راهنمای دوم کارشناسی ارشد 16