En
 • دکتری (1383)

  مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1376)

  مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • مدیریت پسماند آلودگی خاک|توسعه پایدار LCA

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آلودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل آن

 • Ph.D.

  آلودگیهای دریایی و روشهای کنترل آن

 • MS.c.

  اصول مهندسی و مدیریت پسماند

 • MS.c.

  تکنولوژیهای نو و محیط زیست

 • MS.c.

  توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست

 • Ph.D.

  روش های نوین مدیریت مواد زائد جامد

 • MS.c.

  شناخت محیط زیست

 • MS.c.

  شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست

 • Ph.D.

  مواد زائد خطرناک

 • کارشناسی ارشد
  سجادي, سيدمحمدمهدي (1396)
  بازيابي سوخت از زايدات نفتي به روش پيروليز
 • کارشناسی ارشد
  حق پرست, محسن (1396)
 • کارشناسی ارشد
  ضيائي, فاضل (1396)
 • کارشناسی ارشد
  قائمي نيا, مهديار (1395)
 • کارشناسی ارشد
  زعفراني, پويا (1396)
 • مدیر گروه مهندسی محیط زیست
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است