En
 • دکتری (1381)

  مهندسی عمران-سازه

  دانشگاه توکيو، توکيو، ژاپن

 • کارشناسی‌ارشد (1376)

  مهندسی عمران، مهندسی زلزله

  دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • کارشناسی (1374)

  مهندسی عمران

  دانشگاه تهران، تهران، ايران

 • توسعه روشهای عددی و ابزارهای محاسباتی در تحلیل لرزه ای سازه های بتن مسلح- بنایی و سازه های از پیش آسیب دیده اندرکنش خاک و سازه( ارزیابی لرزه ای در تراز پی)|توسعه الگوریتم های محاسباتی در ارزیابی غیر تعینی و احتمالاتی سازه ها

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  ارتعاشات تصادفی

 • Ph.D.

  بهسازی لرزه ای 1

 • Ph.D.

  تحلیل غیر خطی سازه ها

 • MS.c.

  روشهای ترمیم و تقو یت ساختمانها در برابر زلزله

 • MS.c.

  ریاضیات عالی مهندسی

 • MS.c.

  سازه های بتن آرمه پیشرفته

 • MS.c.

  مکانیک محیط ها ی پیوسته

 • کارشناسی ارشد
  اقابابائي, مصطفي (1396)
  ارائه ي يك مدل بزرگ مقياس براي تحليل لرزه اي ديوارهاي برشي بتن مسلح با استفاده از المان هاي فايبر و خرپايي
 • کارشناسی ارشد
  مرادي, عاطفه (1395)
 • کارشناسی ارشد
  پيغمبري, سيدمحمد (1395)
 • کارشناسی ارشد
  افصحي, مصطفي (1396)
 • کارشناسی ارشد
  غفاري, غزل (1397)
 • کارشناسی ارشد
  سليمي زاويه, رويا (1397)
 • سرپرست گروه مهندسی زلزله
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است