En
 • دکتری (1381)

  مهندسی عمران-سازه

  دانشگاه توکيو، توکيو، ژاپن

 • کارشناسی‌ارشد (1376)

  مهندسی عمران، مهندسی زلزله

  دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • کارشناسی (1374)

  مهندسی عمران

  دانشگاه تهران، تهران، ايران

 • توسعه روشهای عددی و ابزارهای محاسباتی در تحلیل لرزه ای سازه های بتن مسلح
 • بنایی و سازه های از پیش آسیب دیده اندرکنش خاک و سازه( ارزیابی لرزه ای در تراز پی)
 • توسعه الگوریتم های محاسباتی در ارزیابی غیر تعینی و احتمالاتی سازه ها

داده ای یافت نشد

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (بهار 98)

 • دکتری
  ارتعاشات تصادفی (3 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی زلزله

دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

 • کارشناسی ارشد
  ریاضیات عالی مهندسی (3 واحد)
  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی سازه
 • کارشناسی ارشد
  تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها (3 واحد)
 • سرپرست گروه مهندسی زلزله
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست 1389 تا 1398
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است