En
 • دکتری (1388)

  مهندسی عمران - مهندسی آب ( زمینه سازه های هیدرولیکی )

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1384)

  معماری کشتی- سازه کشتی

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی (1382)

  مهندسی مکانیک - مهندسی دریا

  دانشگاه صنعتی شریف،

  داده ای یافت نشد

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  روشهای عددی در مهندسی دریا

 • MS.c.

  ریاضیات عالی مهندسی

 • Ph.D.

  سازه های ویژه دریایی

 • MS.c.

  طراحی بنادر

 • MS.c.

  طراحی سازه های خاص دریایی

 • کارشناسی ارشد
  مقدم, محمديوسف (1396)
  بهينه‌سازي چيدمان محوطه‌ ذخيره كانتينر در بندر با استفاده از شبيه‌سازي
 • کارشناسی ارشد
  فيلم, سياوش (1395)
 • کارشناسی ارشد
  اللهمرادي, قدير (1396)
 • کارشناسی ارشد
  گل پيرا, امير (1396)
 • مدیر گروه سازه های هیدرولیکی
 • مدیر گروه سازه های دریایی
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است