En
 • دکتری (1368)

  مهندسی عمران - سازه

  برادفورد، انگلستان

 • کارشناسی (1357)

  مهندسی عمران (شاخه مهندسی سازه)

  بنگلور، بنگلور، هندوستان

 • - روش های تحلیل غیر خطی- لرزه ای سازه ها -مدلهای رفتاری غیرخطی سازه ها و قوانین ساختاری|تحلیل غیر خطی ساختمان های بنایی -مباحث رفتاری و طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
 • روشهای تحلیل غیر خطی- لرزه ای سازه ها مدلهای رفتاری غیرخطی سازه ها و قوانین ساختاری|تحلیل غیر خطی ساختمان های بنایی مباحث رفتاری وطراحی لرزه ای سازه های ساختمانی

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  بهسازی لرزه ای 1

 • MS.c.

  تئوری الاستیسیته

 • MS.c.

  تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

 • MS.c.

  تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

 • MS.c.

  روشهای ترمیم و تقو یت ساختمانها در برابر زلزله

 • MS.c.

  ساختمانهای بتنی و فلزی مقاوم دربرابر زلزله

 • MS.c.

  سازه های بتن آرمه پیشرفته

 • MS.c.

  طراحی ساختمانها در برابر زلزله

 • MS.c.

  طراحی لرزه ای سازه ها

 • کارشناسی ارشد
  ترابي, زهرا (1395)
  اثر عوامل هندسي موثر بر رفتار لرزه اي فاب هاي خمشي بتن مسلح داراي تيرهاي عريض
 • کارشناسی ارشد
  علي حسني, حميدرضا (1395)
 • کارشناسی ارشد
  جهان, محمدشايان (1397)
 • مدیر گروه مهندسی زلزله
 • عضو هیئت تحریریه تخصصی مجله علمی-پژوهشی عمران شریف
 • رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است