رییس دانشگاه


 

bullet دکتر فرهاد دانشجو

دکتر فرهاد دانشجو

bullet شرح وظایف

  • پيشبرد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات ابلاغ شده از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به ويژه اساسنامه دانشگاه، سند چشم انداز 20ساله و برنامه راهبردي دانشگاه و مصوبات هيأت‌امنا.
  • هدايت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي دانشگاه و اداره امور در چارچوب قوانين و مقررات .
  • هماهنگي بين فعاليت‌هاي مختلف دانشگاه، انتصاب و بركناري كاركنان دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات.
  • پيشنهاد تشكيلات دانشگاه به هيأت امناء، وزارت علوم تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
  • رسيدگي به مكاتبات و مراجعات و حضور درمراجع قانوني و جلسات شورای دانشگاه و ساير مجامع ايفاي نقش مي‌نمايد
  • نظارت با نقش محوري در هيأت رئيسه بر حسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه، ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأت رئيسه نيز نظارت دارد.

bullet ارتباطbullet رؤسای پیشین دانشگاه از بدو تأسیس

دکتر ابراهیم ثنایی

دکتر ابراهیم ثنایی
اردیبهشت 1361 تا اردیبهشت 1362

دکتر نجفقلی حبیبی

دکتر نجفقلی حبیبی
اردیبهشت 1362 تا شهریور 1366

دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد

دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد
شهریور 1366 تا تیر 1367

مرحوم دکتر سید احمد افتخار حسینی

مرحوم دکتر سید احمد افتخار حسینی
تیر1367 تا آبان 1370

دکتر میرمهدی سیداصفهانی

دکتر میرمهدی سیداصفهانی
آبان 1370 تا مهر 1374

دکتر عباسعلی تسنیمی

دکتر عباسعلی تسنیمی
مهر 1374 تا شهریور 1376

دکتر سعید سمنانیان

دکتر سعید سمنانیان
شهریور 1376 تا شهریور 1384

دکتر فرهاد دانشجو

دکتر فرهاد دانشجو
شهریور 1384 تا خرداد 1389

دکتر بیژن رنجبر

دکتر بیژن رنجبر
خرداد 1389 تا تیر 1393

دکتر محمد تقی احمدی

دکتر محمد تقی احمدی
مرداد 1393 تا آبان 1400