حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محسن پارسامقدم
معاون آموزشی


پائیز عزمی
معاون پژوهشی


بابک محمدزاده اصل

مدیران گروه‌ها


معماری سیستم‌های کامپیوتری


مهدی آبادی
کنترل


سجاد ازگلی
قدرت


رضا بیرانوند
الکترونیک


سعید سعیدی
مهندسی کامپیوتر


محمد صنیعی آباده
مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


مهدی عروجی
مخابرات


نادر مکاری یامچی