حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محسن پارسامقدم
معاون آموزشی


پائیز عزمی
معاون پژوهشی


بابک محمدزاده اصل

مدیران گروه‌ها


معماری سیستم‌های کامپیوتری


مهدی آبادی
الکترونیک


وحید احمدی
کنترل


سجاد ازگلی
قدرت


محمدکاظم شیخ الاسلامی
مهندسی کامپیوتر


محمد صنیعی آباده
مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


مهدی عروجی
مخابرات


نادر مکاری یامچی