زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) (اختیاری) ابومسلم جان نثاری دکتری هرهفته، دو شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، چهار شنبه، 11:00-12:30
# مدارهای مجتمع یکپارچه ریز موج (اختیاری) سعید سعیدی دکتری هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، چهار شنبه، 13:30-15:00
# مباحث ویژه (سامانه های الکترومکانیکی) (اختیاری) سارا درباری کوزه کنان کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، سه شنبه ، 08:00-09:30
# الکترونیک نوری پیشرفته (اختیاری) وحید احمدی دکتری هرهفته، یک شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، سه شنبه ، 15:00-16:30
# نانو الکترونیک (اختیاری) داوود فتحی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 13:30-15:00، هرهفته، سه شنبه ، 13:30-15:00
# بلورهای فوتونی (اختیاری) داوود فتحی کارشناسی ارشد هرهفته، یک شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00
# مدارهای مجتمع خطی پیشرفته (CMOS) (اختیاری) امیر نیک پیک کارشناسی ارشد هرهفته، دو شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، چهار شنبه، 15:00-16:30