فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 94
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 121
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 171
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 73
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 62
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 218
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 220
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 57
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 310
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 227
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 37
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 166
فرم شماره 6: درخواست مجوز خروج از کشور (سفرهای زیارتی و ساحتی) مشترک 27
فرم شماره 7: فرم درخواست صدور گواهی ( اعلام معدل، ارزیابی جامع، اعلام فراغت ار تحصیل، اعلام رتبه) مشترک 56فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 245
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 171
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 296
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 218
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 351
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 109
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 40
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 55
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 40
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 47
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 52
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 51
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 61
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 312
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 356
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 377
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 73فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 184
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 227
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 408
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 13
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 27
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 18
فرم شماره 7: کاربرگ درخواست مجوز فعالیت پژوهشی در دوره شیوع بیماری کرونا (پیوست شماره 1) مشترک 95