اهداف و برنامه‌ها


 
  • نظارت بر اجرای آیین نامه‏‌ها، دستورالعمل‏‌ها و مقررات اجرایی وزارت متبوع و همچنین ضوابط داخلی دانشگاه در زمینه پذیرش‌های آزمونی، غیرآزمونی و همكاری‌های آموزشی با موسسات خارج از دانشگاه
  • مطالعه و تحقیق مستمر به منظور برنامه ریزی و بهینه‌سازی مسیرهای پذیرش دانشجو
  • توسعه همكاری‏‌های آموزشی با سایر موسسات و دانشگاه از طریق برگزاری دوره‏‌های آموزشی مشترك، طرح تعاون، پذیرش دانشجویان بورسیه