آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از سال 95-94 داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری از سال 95-94 داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره کارشناسی برای ورود به دوره دکتری داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی- غیردولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه جدید ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اجرائی دوره های دکتری خاص مربیان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور(پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده هی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل و شعب بین الملل داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اجرایی نحوه پذیرش بدون آزمون جانبازان قطع نخاعی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی دانشگاه داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی - غیربورسیه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
بخشنامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی به صورت غیربورسیه داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه بررسی پذیرش داوطلبان ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از طریق پذیرش های غیرآزمونی (به استثنای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل ثبت نام از پذیرفته شدگان معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال 96 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ازمون دکتری 95 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل اجرایی آیین نامه بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه ها معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آیین نامه ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه نحوه انجام مصاحبه و ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان آزمون دکتری. . . 1394 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستور العمل نحوه نظارت سازمان سنجش آموزش کشور بر آزمون های اختصاصی معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل ثبت نام از پذیرفته شدگان برای کلیه دانشگاه ها و . . . آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل اجرایی مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری سال 90 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آئین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز دوره دکتری سال 94 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آیین نامه آزمون های ورودی دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل اجرایی پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری داخل معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان بین المللی دانشگاه تربیت مدرس داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه دوره دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس به شیوه پژوهشی ویژه دانشجویان بین المللی (رشته های غیر علوم پایه پزشکی) داوطلب بین المللی/ واحدبین الملل/مدیرگروه/ معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه پذیرش دانشجوی بورسیه تقاضامحور سازمان ها و موسسات تحقیقاتی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی/ سازمان ها و موسسات
آیین نامه دوره هاﯼ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎن غیر ایرانی - ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (به شیوه پژوهشی ویژه رشته های علوم پایه پزشکی) داوطلب بین المللی/ واحدبین الملل/مدیرگروه/ معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد داوطلب استعداد درخشان/مدیرگروه/ معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه تعیین کفایت سطح زبان تحصیلی داوطلبان غیرایرانی (بین المللی) برای ثبت نام و شروع به تحصیل داوطلب/بین المللی (غیرایرانی)/ مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی/واحد ب
شیوه نامه نحوه ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر توسط دانشجویان دوره های دکتری تخصصی (ایرانی/ بین المللی) دانشجوی دکتری/ مدیرگروه/ مدیریت آموزشی/معاون آموزشی/هیات علمی