افراد


 


  • میلاد آزادی
  • کارشناس امور پذیرش‌های غیر آزمونی
  • 4152
  • شمسی اسماعیل‏پور
  • مسئول دفتر
  • 3025
  • محب محجوبی اسکویی
  • کارشناس پذیرش‌ غیرآزمونی(دانشجویان بین المللی و انتقال خارج به داخل)
  • 4153