فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کار برگ نظر خواهی ازدانش آموختگان دانش‏ آموخته 35
فرم ارتقاء مشترک 48
کار برگ نظر خواهی از دانشجویان مشترک 34
کاربرگ نظم و انضباط مشترک 23
کاربرگ نظر خواهی از مدیرگروه هیات علمی 38
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان (فارسی ) هیات علمی 50
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان ( انگلیسی) هیات علمی 25