ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی


 

ارزیابی عملکرد فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد طی دوره ای معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر می باشد . ارزیابی عملکرد از آن جا مهم است که یکی از ابزارهای تضمین کیفیت و کلید بهبود کیفیت است. به عبارتی بهبود کیفیت یک چرخه است که از ارزیابی عملکرد شروع و به برنامه و اقدامات بهبود ختم می شود. با ارزیابی عملکرد وضعیت فعلی گروه ها / دانشکده ها ، نقاط قوت و ضعف آن ها تشخیص داده شده تا مسیر حرکت ، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بهبود عملکرد انجام شود.
بدین ترتیب در راستای اجرای روال "نظام مندی توسعه آموزشی دانشگاه (گروه ها / رشته ها) با تاکید بر رشته های میان رشته ای" بسته موفقیت "ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی" تعریف شد. ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه به عنوان واحدهای دانشگاه که موتور اصلی رشد دانشگاه می باشد، ضروری است.