شورای نظارت دانشگاه


 

پس از ایجاد دفتر نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه به عنوان دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی، این شورا از سال 1386 تا کنون جلسات خود را با هدف نظارت و ارزیابی نظام مند و مستمر بر عملکرد سطوح مختلف دانشگاه در راستای اهداف و برنامه های مصوب برگزار می نماید.

bullet وظایف و اختیارات شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 • هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه
 • بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
 • ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس مؤسسه
 • تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
 • گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها ، دانشکده ها، واحد ها و گروه های کاری مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر ، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
 • بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاستهای راهبردی ، توسعه رشته ها ، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)

اعضای شورا شامل اعضای حقوقی و حقیقی می باشند که اعضای حقیقی متشکل از متخصصان و نخبگان دانشگاه توسط رئیس دانشگاه به مدت 2 سال انتصاب می شوند.

bullet اعضای شورا:

 • اعضای حقوقی
  • دکتر محمد تقی احمدی، رییس دانشگاه و رئیس شورا
  • دکتر نسیم نهاوندی، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا
  • دکتر محمد رضا کلباسی مسجدشاهی، معاون آموزشی
  • دکتر یعقوب فتح الهی، معاون پژوهشی
  • دکتر سید مهدی موسوی، معاون پشتیبانی و منابع انسانی
  • دکتر محمد رضا اصلاحچی، معاون دانشجویی
  • دکتر محمد جواد ناطق، معاون فرهنگی و امور اجتماعی
  • دکتر سعید مینایی، مدیر برنامه ریزی، گسترش
 • اعضای حقیقی
  • دکتر محمد اقدسی
  • دکتر حسن دانایی فرد
  • دکتر مهرداد کوکبی
  • دکتر رضا محمدی
  • دکتر مهدی پورطاهری