تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان 8 تیر تا 23 مرداد 1399 25 آبان تا 30 آذر 1399
انتخاب واحد دکتری: 15 تا 19 شهریور / ارشد: 17 تا 19 شهریور دکتری 13 تا 17 دی / ارشد: 15 تا 17 دی
شروع کلاس‌ها 29 شهریور 1399 18 بهمن 1399
حذف و تعویض دروس 13 تا 14 مهر 1399 3 تا 4 اسفند 1399
پایان کلاس‌ها 17 دی 1399 20 خرداد 1400
ارزشیابی دروس 29 آذر تا 10 دی 1399 2 تا 20 خرداد 1400
امتحانات دروس مدرسی 20 تا 25 دی 1399 22 تا 27 خرداد 1400
امتحانات دروس تخصصی 27 دی تا 9 بهمن 1399 29 خرداد تا 10 تیر 1400
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 20 دی تا 16 بهمن 1399 22 خرداد تا 17 تیر 1400
مهلت اعتراض دانشجویان 17 تا 21 بهمن 1399 18 تا 22 تیر 1400
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 22 تا 27 بهمن 1399 22 تا 27 تیر 1400