اعضای هیأت علمی


 
 1- برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور
 2- فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور
 3- برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور
 4 - درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور
 5- قرارداد فوق دكتری
 6- برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
 7- برگه سفرهای خارجی
 8- برگه چكیده فرصت مطالعاتی
 9- مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود
 10- برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت
 11- برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 12- گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
 13- گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
 14- برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید
 15- کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی
 16- برگه سند محضری
 17- برگه ساخت دستگاه
 18- فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری
 19- پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان
 20- برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی
 21- برگه شکایت