دانشجویان


 
 1-درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور
 2- درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور
 4- برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان
 5- برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور
 6- برگه گزارش سه ماهه
 7- برگه قرارداد
 8- برگه صورتجلسه
 9- برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله
 10- برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)
 11- برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان
 12- برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی
 13- برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی
 14- حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله
 15- برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما
 16- نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله
 17- آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس
 18- آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌
 19- برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری
 20- معرفی‌نامه
 21- راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه / رساله
 22- برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال
 23- برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری
 24- فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری
 25- شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم
 26- برگه دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت
[2 3 ]   صفحه بعدی >>