شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات


 

جلسات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به طور منظم به صورت ماهانه در اتاق شوای دانشگاه برگزار می‌گردد.

bullet اعضای شورا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
1 دکتر احمدی رئیس دانشگاه (عضو افتخاری شورا) mahmadi@modares.ac.ir
2 دکتر فتح‌الهی عضو حقوقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات (رئیس شورا) fatolahi@modares.ac.ir
3 دکتر جلالی عضو حقوقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات m_jalali@modares.ac.ir
4 دکتر محمدزاده عضو حقوقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات mohsen_m@modares.ac.ir
5 دکتر زواران عضو حقوقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات zavarana@modares.ac.ir
6 دکتر شفیعی نژاد عضو حقوقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات (دبیر شورا) shafieinejad@modare.ac.ir
7 دکتر چهارسوقی عضو حقیقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات skch@modares.ac.ir
8 دکتر یزدیان عضو حقیقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات yazdian@modares.ac.ir
9 دکتر بهشتی عضو حقیقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات mbehesht@modares.ac.ir
10 دکتر جلیلی عضو حقیقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات sjalili@modares.ac.ir
11 دکتر سپهری عضو حقیقی شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات mehdi.sepehri@modares.ac.ir