افراد


 
دکتر محمد جوان
دکتر محمد جوان
مدیر طرح ارتقاء طراز بین المللی دانشگاه
آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، طبقه 9
تلفن: 82884522
ایمیل: mjavan@modares.ac.ir
حمید عابد
کارشناس طرح ارتقاء
آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی ، طبقه اول ، اتاق 125
تلفن: 82883163
ایمیل: h.abed@modares.ac.ir
زیبا چشمه سفیدی
کارشناس طرح ارتقاء
آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی ، طبقه اول ، اتاق 125
تلفن: 82883109
ایمیل: taraz.intl@modaers.ac.ir