معاون پژوهش و فناوری


 

یعقوب فتح الهی ننه کران
استاد دانشکده علوم پزشکی