افراد


 
 • آتوما فروهی
 • معاون انتشارات دانشگاه
 • 82883276

 • رضا الوندی
 • متصدی فروش کتاب
 • مرسده برنجی
 • کارشناس مسئول ویرایش
 • 82883215
 • یعقوب پورمرادی
 • متصدی فروش کتاب
 • 82883096
 • مصطفی جانجانی
 • مسئول چاپ و تکثیر
 • 82884086
 • عیسی حیدری
 • مسئول دفتر و ناظر تکثیر
 • 82883095
 • سمیه زهانی
 • صفحه‌آرا
 • 82883094
 • فاطمه طالبی
 • کارشناس بررسی کتاب
 • 82884087
 • پریسا علمداری
 • کارشناس مجلات
 • 82884192
 • فریبا کرمانی
 • کارشناس بررسی کتاب
 • 82884088
 • لیلا نجفی زمان
 • کارشناس مسئول فرهنگی
 • 82883754