ارتباط با ما


 

bulletمعاونت پژوهشی و فناوری

  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، معاونت پژوهشی و فناوری
  • تلفن: 82882009
  • دورنگار: 82883101
  • Website: Res.Modares.ac.ir
  • Email: Res@modares.ac.ir