متن کامل خبر


 
اطلاعیه شماره ۱۴: مجموعه تبلیغات دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

خلاصه خبر: جهت مشاهده تبلیغ مربوط به هر داوطلب، بر روی لینک‌های مربوط کلیک نمایید.

لیست اعضای ائتلاف دانشجویی "انتخاب کارآمد"

لیست اعضای ائتلاف دانشجویی "ندای همخواهی"


اسامی و تبلیغات داوطلبان دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان

۱) از دانشکده هنر، مقطع ارشد، آقابزرگیان معصومخانی، یاسمن، رشته مهندسی معماری منظر، ۹۹۷۰۴۵۱۰۰۳ : عضو ائتلاف دانشجویی "ندای همخواهی"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۵)

۲) از دانشکده کشاورزی، مقطع دکترا، آقایی سعدی، مهرداد، رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، ۹۶۳۰۹۱۲۰۰۱ : عضو ائتلاف دانشجویی "ندای همخواهی"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۵)

۳) از دانشکده هنر، مقطع ارشد، باقری، الناز، رشته ارتباط تصویری، ۹۹۷۰۰۵۱۶۰۱ : عضو ائتلاف دانشجویی "انتخاب کارآمد"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)

۴) از دانشکده هنر، مقطع ارشد، بیدهندی، علی، رشته مدیریت پروژه و ساخت، ۹۸۷۰۷۰۱۶۰۲ : عضو ائتلاف دانشجویی "انتخاب کارآمد"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)

۵) از دانشکده مدیریت، مقطع دکترا، خسروی، مهدی، رشته مدیریت دولتی، ۹۹۱۱۰۲۲۰۰۱ : عضو ائتلاف دانشجویی "ندای همخواهی"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۵)

۶) از دانشکده‌‌ مهندسی مکانیک، مقطع ارشد، رهگشایی قراملکی، علی، رشته مهندسی مکانیک، ۹۸۶۵۶۱۱۰۲۶ : عضو ائتلاف دانشجویی "ندای همخواهی"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)

۷) از دانشکده علوم پزشکی، مقطع دکترا، زارعی ، پریسا، رشته فیزیولوژی، ۹۷۲۰۵۴۲۰۰۲ : عضو ائتلاف دانشجویی "انتخاب کارآمد" 

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۵)

۸) از دانشکده کشاورزی، مقطع ارشد، غیاثوند، مریم، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، ۹۸۳۰۳۵۱۰۰۴ : عضو ائتلاف دانشجویی "انتخاب کارآمد" 

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبیلغ شماره ۴)

۹) از دانشکده علوم انسانی، مقطع دکترا، فضلی، ساسان، رشته زبان و ادبیات فارسی، ۹۶۱۰۵۸۲۱۰۱ : عضو ائتلاف دانشجویی "انتخاب کارآمد"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)

۱۰) از دانشکده کشاورزی، مقطع ارشد، فغانی، علی، رشته ترویج و آموزش کشاوزری، ۹۸۳۰۳۵۱۰۰۵ : عضو ائتلاف دانشجویی "ندای همخواهی"  

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۵)

۱۱) از دانشکده علوم انسانی، مقطع دکترا، کاظمی قدس، راضیه، رشته زبان و ادبیات فارسی، ۹۶۱۰۵۸۲۰۰۳ : عضو ائتلاف دانشجویی "انتخاب کارآمد"

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۴)

۱۲) از دانشکده کشاورزی، مقطع دکترا، کمانگر، امید، رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، ۹۶۳۰۵۶۲۰۰۳ :

 • (مشاهده تبلیغ شماره ۱)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۲)
 • (مشاهده تبلیغ شماره ۳)

27 دی 1399 / تعداد نمایش : 1347