متن کامل خبر


 
حذف دانشجویان ارشد ورودی مهر 94 و دانشجویان دکتری ورودی مهر 92 از فهرست داوطلبان عضویت در "شورای صنفی سال 96"

خلاصه خبر: این حذف، با استناد به بند 7 از ماده 4 "دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مصوب هیات رییسه مورخ 96/08/24 انجام شد.

کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان، در جلسه مورخ 96/08/13  خود، با استناد به بند 7 از ماده 4 "دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس"، مصوب هیات رییسه مورخ 94/08/24 که آورده است: «از شرایط عمومی عضویت در شورا باقیماندن حداقل دو نیمسال تحصیلی مطابق سنوات متعارف آموزشی است»، دانشجویان ارشد ورودی مهر 94 و دانشجویان دکتری ورودی مهر 92 را از فهرست داوطلبان عضویت در "شورای صنفی سال 96" حذف نمود.


14 آبان 1396 / تعداد نمایش : 2893