شرح وظایف


 
 • اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی.
 • نظارت و كنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی.
 • شركت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.
 • نظارت و كنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویی.
 • شركت در جلسات كمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان.
 • همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه، وزارت علوم و دولت.
 • هماهنگی بین مدیریت‌های معاونت.
 • اعمال مدیریت در حالت‌های بحرانی دانشگاه و اتخاذ تصمیم لازم در موارد ویژه و حل مسائل بوجود آمده به صورتی كه حداقل هزینه را برای دانشجو و دانشگاه داشته باشد.
 • نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته نظارت ارزیابی و بهینه‌سازی عملكرد.
 • نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه.
 • نظارت و كنترل بر فعالیت‌های امور حسابداری در معاونت.
 • نظارت و كنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص.
 • هدایت اقدامات جاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه.
 • برنامه‌ریزی، تقسیم كار و زمانبندی كار بین واحدهای تابعه.
 • رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.
 • تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.
 • انجام كلیه اموری كه بر طبق آیین‌نامه دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.
 • نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه كمك هزینه، وام، بورسیه تحصیلی و سایر كمك‌های رفاهی.
 • نظارت بر نحوه اخذ تعهد از دانشجویان.
 • پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تداركاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.
 • ایجاد یك سیستم اطلاعاتی حوزه‌ای جهت استفاده در برنامه‌ریزی و كنترل بهتر و ارائه آن به واحدهای ذیربط.
 • بررسی مشكلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشكلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.
 • نظارت بر اجرای مصوبات كمیسیون موارد خاص كه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد و سرپرستی كمیسیون دانشجویی.
 • تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی در همكاری نزدیك با دفتر برنامه و بودجه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.