آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آیین نامه اتاق های ورزشی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس سایر
قرارداد اجاره اماکن ورزشی سایر
وظایف انجمن های ورزشی دانشگاه سایر
آيين‌نامه عمومی و فنی مسابقات ليگ فوتسال کارکنان و اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس در سال ۱۳۹۸ سایر
آيين نامه عمومی وفنی مسابقات والیبال دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس سال 1397 سایر
آیین نامه مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه در سال ۱۳۹۸ سایر
آیین نامه فنی مسابقات شنا و آمادگی جسمانی سال 1397 سایر