کمیسیون موارد خاص


 

این كمیسیون وضعیت دانشجویانی را كه جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیرارادی با مشكل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا درحال اخراج و دانشجویانی كه بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشكل آنان با مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمناً كمیسیون بررسی موارد خاص دارای آئین نامه اجرایی در 13 ماده و 19 تبصره می‌باشد.


bulletآئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های کمیسیون موارد خاص


bulletفرم‌های کمیسیون موارد خاص