آئین‌نامه‌ها


 
شرح وظایف
  1. هماهنگی برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  2. بررسی درخواست متقاضیان صدور مجوز انتشار نشریات دانشجویی
  3. پیگیری امور اجرایی و چاپ نشریات دانشجویی
  4. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ناظر بر نشریات دانشجویی و شیوهنامه‌ها
  5. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی
  6. برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات
  7. ارزیابی و شناسایی نشریات برتر جهت شرکت در جشنواره کشوری نشریات دانشجویی

bulletدستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

bulletشیوه‌نامه‌ برگزاری‌ انتخابات‌ نمایندگان‌ مدیران‌ مسئول‌ نشریات‌ دانشگاهی

bullet شیوه نامه حمایت مالی از نشریات دانشجویی