متن کامل خبر


 
کارگاه ها و نشست های علمی روش شناسی پژوهش تربیتی با حضور دکتر نیک هاپوود

خلاصه خبر: براین اساس انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس برای رفع این نیازکارگاههایی را تحت عناوین زیر برگزار می کند

از آنجایی که ماندگاری و نقصپذیری در گرو ثبت ایدههاست از دیرباز نوشتار همواره بستری برای این دو مهم، در دست اندیشمندان و دانشپژوهان بوده است. اما عدم پرداخت درست به این امر در نظام تربیتی ما چالشهای بسیاری را رقم زده است. چنان که حتی دانشجویان مقطع دکتری نیز از عدم توانایی صحیح نویسی برای بیان ایده های خود در مقیاس جهانی رنج برده و فرصتهای ظهور و بروز بسیاری را از دست میدهند. از این رو لازم است در فضای مناسب، صحیحنویسی در این مقیاس را در نزد اساتید بین المللی تجربه کنند.
براین اساس انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس برای رفع این نیازکارگاههایی را تحت عناوین زیر برگزار می کند:
1.  تولید و تحلیل دادههای کیفی  13 اسفندماه
2. نگارش مقالات علمی و پژوهش در مجلات بین المللی 17 اسفندماه

فایل خبر

8 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 5309