متن کامل خبر


 
انتشار چهارمین شماره دو فصلنامه زبان و ادبیات عربی

خلاصه خبر: چهارمین شماره دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی با صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی منتشر شد.

بررسی گرایش متافیزیکال ابوالعلای معری و خیام بر بنیاد نیست انگاری ادبی، نگاهی سبک شناسانه به سروده «شهداونا» از فاروق جویده، بررسی و تحلیل برخی از وام واژه‌های کتاب نثر الدر فی المحاضرات و بررسی قصیده ابن الرومی در رثای فرزندش از دیدگاه سبک شناسی از مهترین عناوین منتشر شده در این شماره است. این نشریه با مدیر مسئولی سید‌حسین حسینی و سردبیری ثریا رحیمی در 173 صفحه سیاه و سفید و به دو زبان فارسی و عربی چاپ شده است.

12 دی 1396 / تعداد نمایش : 1231